footer / ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΓενικέΣ ΝομικέΣ ΕπισημΑνσειΣ

 

ΚαλΩΣ Ηρθατε στον δικτυακο τοπο τηΣ McCain!

Έχουμε σχεδιάσει τις ιστοσελίδες μας με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι χρήσιμες, ενημερωτικές και διασκεδαστικές . Ελπίζουμε ότι το πετύχαμε – και ελπίζουμε να μας πείτε πώς θα μπορούσαμε να τις κάνουμε ακόμη καλύτερες.

Το μόνο που ζητάμε από την πλευρά μας είναι η συμμόρφωσή σας με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις που ακολουθούν. Παρακαλούμε διαβάστε τους προσεκτικά, καθώς κάνοντας χρήση των ιστοσελίδων μας  σημαίνει και αυτόματη αποδοχή τους. Εάν δεν συμφωνείτε, παρακαλούμε μην χρησιμοποιείτε τις ιστοσελίδες μας.

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΑΣ!

Copyright ©2012 McCain Foods Limited. All rights reserved.

 

Περιορισμένη Αδεια ΧρήσηΣ

Με εξαίρεση τα όσα ρητά προβλέπονται παρακάτω, συμφωνείτε ότι δεν θα επαναχρησιμοποιήσετε με οποιονδήποτε τρόπο υλικό από το www.mccain.com ή από οποιαδήποτε ιστοσελίδα της McCain.  

Πιο συγκεκριμένα, συμφωνείτε ότι δεν θα αντιγράψετε, διανείμετε, αναδημοσιεύσετε, ανεβάσετε στο διαδίκτυο, αναρτήσετε ή μεταδώσετε οτιδήποτε, εκτός εάν λάβετε προηγουμένως τη γραπτή συναίνεσή μας. Οι μόνες εξαιρέσεις είναι οι εξής:

Ως μέλος του κοινού, η McCain σας χορηγεί περιορισμένη άδεια να προβάλετε στον υπολογιστή σας, να εκτυπώσετε, να αποθηκεύσετε καθώς και να χρησιμοποιήσετε το περιεχόμενο κειμένου που είναι γραμμένο σε μορφή HTML, ηχητικά σήματα και βίντεο και οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο τίθεται στη διάθεση σας από τις ιστοσελίδες μας αποκλειστικά με σκοπό την προσωπική και όχι εμπορική χρήση και ενημέρωση, με την προϋπόθεση ότι:

 1. 1. Δεν θα τροποποιήσετε ούτε θα παραποιήσετε οποιοδήποτε τέτοιο περιεχόμενο.
 2. 2. Θα συμπεριλάβετε, δεν θα διαγράψετε ή τροποποιήσετε και θα εμφανίσετε σε κάθε αντίγραφο αυτού του περιεχομένου το σχετικό δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας (copyright), εμπορικό σήμα ή άλλες επισημάνσεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας της McCain καθώς και την παρούσα περιορισμένη άδεια χρήσης.

Δεν επιτρέπεται να διανείμετε, να δημοσιεύσετε, να μεταδώσετε, να επαναχρησιμοποιήσετε, να επαναρτήσετε ή να χρησιμοποιήσετε το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου για δημόσιους ή εμπορικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμούς, των κειμένων, των σημάτων ήχου και βίντεο, των εικόνων και οποιουδήποτε άλλου περιεχομένου που τίθεται στη διάθεσή σας από τις ιστοσελίδες μας.

Διατηρούμε την πλήρη κυριότητα του λογισμικού και όλων των σχετικών δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Δεν επιτρέπεται από εσάς η αναδιανομή, ή πώληση του υλικού – ή τεχνική επέμβαση (reverse-engineer), αποσύνθεση (disassemble) ή μετατροπή του σε οποιαδήποτε άλλη μορφή που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από οποιονδήποτε. Εφαρμόζονται εν προκειμένω οι συνήθεις εξαιρέσεις σχετικά με την αναπαραγωγή και αναδιανομή περιεχομένου που έχει δοθεί σε κυκλοφορία στα ΜΜΕ.

Συμφωνείτε ότι δεν θα κάνετε χρήση του περιεχομένου της McCain με τρόπο που υποδηλώνει οποιαδήποτε σύνδεση, σχέση ή παραχώρηση μεταξύ υμών ή των προϊόντων σας κι εκείνων της McCain. Ειδικότερα απαγορεύεται η δημιουργία πλαισίων γύρω από οποιοδήποτε τμήμα οποιασδήποτε ιστοσελίδας μας ή η χρήση άλλων τεχνικών, οι οποίες αλλοιώνουν την οπτική παρουσίαση των ιστοσελίδων μας.

Δεν παραχωρείται κανενός είδους δικαίωμα σε σχέση με τα εμπορικά σήματα της McCain. Οποιαδήποτε χρήση των εμπορικών σημάτων της McCain χωρίς εξουσιοδότηση απαγορεύεται αυστηρά. Θα επιβάλουμε ενεργά τα δικαιώματά μας.

 

ΑπαγορευμένεΣ ΧρήσειΣ

Κάθε άλλη χρήση απαγορεύεται. Για παράδειγμα, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της McCain δεν επιτρέπεται ούτε μπορείτε να επιτρέψετε σε άλλους, άμεσα ή έμμεσα:

 1. 1. Την αφαίρεση, από κάθε αντίγραφο του περιεχομένου των ιστοσελίδων μας, του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας (copyright) ή άλλων επισημάνσεων περί πνευματικής ιδιοκτησίας που περιέχονται σε αυτές.
 2. 2. Την πώληση, τροποποίηση ή απόπειρα τροποποίησης του περιεχομένου των ιστοσελίδων μας με οποιονδήποτε τρόπο ή την αναπαραγωγή, δημόσια προβολή, παρουσίαση ή διανομή ή την με οποιονδήποτε τρόπο παροχή πρόσβασης ή τη χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου των ιστοσελίδων μας για οποιονδήποτε δημόσιο, εμπορικό ή μη επιμορφωτικό ή μη προσωπικό σκοπό, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμούς, της χρήσης του περιεχομένου για σκοπούς διαφήμισης ή προσέλκυσης πελατών ή της χρήσης του περιεχομένου σε οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα
 3. 3. Τη μεταβίβαση του περιεχομένου των ιστοσελίδων μας προς οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο.
 4. 4. Πέραν των περιπτώσεων που ρητά επιτρέπονται από την περιορισμένη άδεια που αναφέρεται παραπάνω, την εκτύπωση ή αντιγραφή κειμένου HTML ή άλλου λογισμικού ηλεκτρονικού υπολογιστή, στο οποίο υπάρχει πρόσβαση μέσω των ιστοσελίδων μας.
 5. 5. Τη χρήση των ιστοσελίδων μας με οποιονδήποτε τρόπο θα μπορούσε να ζημιώσει, απενεργοποιήσει, επιβαρύνει, παρεμποδίσει, παρέμβει στην ασφάλεια ή επηρεάσει αρνητικά τη λειτουργία τους ή με οποιονδήποτε τρόπο συνιστά κατάχρηση των ιστοσελίδων μας ή των υπηρεσιών, των πόρων του συστήματος, των λογαριασμών, των διακομιστών, των δικτύων, των συγγενών ή συνδεδεμένων ιστοσελίδων, με τις οποίες συνδέεται ή στις οποίες υπάρχει πρόσβαση μέσω των ιστοσελίδων μας (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμούς, της μεταφόρτωσης (uploading), ανάρτησης ή μετάδοσης  στις ιστοσελίδες μας ιών Η/Υ, δούρειων ίππων (Trojan horses), σκουληκιών (worms) ή άλλων αρχείων ή προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών που θα μπορούσαν δυνητικά να βλάψουν, να διακόψουν τη λειτουργία ή να καταστρέψουν ή να επιβαρύνουν κατά μη εύλογο ή δυσανάλογα υπερβολικό τρόπο την υποδομή των ιστοσελίδων μας· ή της χρήσης οποιωνδήποτε «ρομπότ», «αραχνών» ή άλλου αυτόματου προγράμματος ή συσκευής ή χειροκίνητης διαδικασίας για την παρακολούθηση, αντιγραφή, σύνοψη ή εξαγωγή πληροφοριών από τις ιστοσελίδες μας ή το περιεχόμενο αυτών, εν όλο ή εν μέρει).
 6. 6. Τη χρήση ή την απόπειρα χρήσης άλλου λογαριασμού, κωδικού πρόσβασης ή κάθε άλλης πληροφορίας σε σχέση με τις ιστοσελίδες μας· τη δημιουργία ή χρήση ψευδούς ταυτότητας στις ιστοσελίδες μας ή την αντιποίηση της ταυτότητας οποιουδήποτε προσώπου ή οντότητας ή τη παραπλανητική παρουσίαση της σχέσης σας με οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα· την απόπειρα απόκτησης μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στις ιστοσελίδες μας ή την αποστολή στις ιστοσελίδας μας ή στη McCain τυχόν ελλιπών, ψευδών ή ανακριβών πληροφοριών.
 7. 7. Τη διατάραξη ή παρεμβολή από τρίτους στη χρήση ή απόλαυση των ιστοσελίδων μας ή συγγενών ή συνδεδεμένων με αυτές ιστοσελίδων ή των μέσω αυτών προσφερόμενων υπηρεσιών.
 8. 8. Τη διαγραφή ή αναθεώρηση οποιουδήποτε περιεχομένου αναρτάται στις ιστοσελίδες μας. 

 

Τήρηση τηΣ ΝομοθεσίαΣ

Συμφωνείτε ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για ενέργειες και επικοινωνίες που θα αναλάβετε ή θα αποστείλετε κατά τη συνήθη χρήση του περιεχομένου των ιστοσελίδων μας και ότι θα συμμορφώνεστε με όλους τους νόμους που εφαρμόζονται ή ενδέχεται να τυγχάνουν εφαρμογής όσον αφορά τη χρήση των δραστηριοτήτων ή του περιεχομένου των ιστοσελίδων μας ή σε σχέση με το περιεχόμενο των ιστοσελίδων μας. Η McCain θα ερευνά κάθε περιστατικό που ενδέχεται να ενέχει παραβιάσεις τέτοιων διατάξεων και μπορεί να ζητά τη συνδρομή και τη συνεργασία των αρμόδιων αρχών για την άσκηση ποινικής δίωξης κατά χρηστών οι οποίοι εμπλέκονται σε τέτοιες παραβιάσεις. Η McCain διατηρεί το δικαίωμα να γνωστοποιεί ανά πάσα στιγμή κάθε πληροφορία σχετική με τη χρήση του περιεχομένου των ιστοσελίδων μας από εσάς, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο για την εκπλήρωση νομοθετικών ή κανονιστικών διατάξεων ή κατόπιν αιτήματος κρατικών αρχών.   

 

ΠρΟσθετοι Οροι ΧρήσηΣ

Ορισμένα τμήματα του δικτυακού τόπου μας μπορεί να υπόκεινται σε πρόσθετους όρους χρήσης (συμπεριλαμβανομένων και των όρων που διέπουν συγκεκριμένες προωθητικές ενέργειες, διαγωνισμούς ή άλλα προγράμματα στις ιστοσελίδες μας) (εφεξής οι «Πρόσθετοι Όροι Χρήσης»). Συμφωνείτε ότι κάνοντας χρήση αυτών των τμημάτων ή μέρους αυτών, αποδέχεστε τη δέσμευσή σας από τους Πρόσθετους Όρους Χρήσης που εφαρμόζονται στα εν λόγω τμήματα. Η παρούσα Σύμβαση Χρήσης, μαζί με τους Πρόσθετους Όρους Χρήσης, συνιστούν το σύνολο της συμφωνίας μεταξύ υμών και της McCain αναφορικά με το αντικείμενο αυτής και υπερισχύουν κάθε άλλης επικοινωνίας, δήλωσης ή συμφωνίας, έγγραφης ή προφορικής, μεταξύ υμών και της McCain ή των συνδεδεμένων εταιρειών αυτής αναφορικά με το εν λόγω αντικείμενο. Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ των όρων της παρούσης Σύμβασης Χρήσης και των Πρόσθετων Όρων Χρήσης θα υπερισχύει η παρούσα Σύμβαση.

 

Δικαιοδοσία

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, το υλικό των ιστοσελίδων μας αποσκοπεί στην παροχή πληροφοριών σχετικά με τη McCain και τα προϊόντα της.

Οι πληροφορίες που αφορούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της McCain εφαρμόζονται γενικά σε όλο τον κόσμο, συγκεκριμένες όμως πληροφορίες μπορεί να μην τυγχάνουν εφαρμογής στη χώρα σας. Η συσκευασία μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη τοπική νομοθεσία και προτιμήσεις. Δεν διατίθενται όλα τα προϊόντα σε όλες τις περιοχές. Αναζητήστε στα τοπικά σημεία πώλησης τα προϊόντα και τις συσκευασίες που διατίθενται στη χώρα σας. Η McCain δεν εγγυάται ότι το υλικό που υπάρχει στις ιστοσελίδες της είναι κατάλληλο ή διαθέσιμο προς χρήση σε άλλες χώρες εκτός του Καναδά.  

Η McCain ελέγχει και διαχειρίζεται τις ιστοσελίδες της από το παγκόσμιο τεχνολογικό κέντρο της εταιρίας (Global Technology Centre) στο Florenceville, New Brunswick του Καναδά. Εάν χρησιμοποιείτε τις ιστοσελίδες μας από τοποθεσίες εκτός Καναδά, είστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με την νομοθεσία της χώρας σας.

Εάν ανακύψουν οποιεσδήποτε διαφορές μεταξύ μας αναφορικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τις ιστοσελίδες μας ή τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, οι διαφορές αυτές θα επιλύονται σύμφωνα με τους νόμους της Επαρχίας του New Brunswick και τους νόμους του Καναδά που εφαρμόζονται εν προκειμένω, χωρίς να τίθεται ζήτημα σύγκρουσης δικαίου. Οποιαδήποτε διαφορά θα επιλύεται ενώπιον των δικαστηρίων της Επαρχίας του New Brunswick στον Καναδά, τα οποία εδρεύουν στην πόλη του Fredericton και με το παρόν υπάγεστε στην αποκλειστική δικαιοδοσία των εν λόγω δικαστηρίων. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε όρος της παρούσης κριθεί παράνομος, άκυρος ή για οποιονδήποτε λόγο μη εκτελεστός, ο όρος αυτός δεν θεωρείται ότι αποτελεί μέρος της παρούσης και δεν θίγει το κύρος και την εκτελεστότητα των λοιπών όρων.      

 

Απουσία Εγγυήσεων

Παρόλο που εργαζόμαστε σκληρά για να σας προσφέρουμε την πλέον πρόσφατη και αξιόπιστη πληροφόρηση, δεν εγγυόμαστε ότι καθετί που αναφέρεται στις ιστοσελίδες μας είναι αλάνθαστο ή πλήρες. Η McCain δεν εγγυάται την ποιότητα, την ακρίβεια, την επικαιρότητα ή την πληρότητα των ισχυρισμών, δηλώσεων ή πληροφοριών που περιέχονται στις ιστοσελίδες μας. Περαιτέρω, η McCain δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σχετικά με την καταλληλότητα οποιασδήποτε πληροφορίας περιέχεται στις ιστοσελίδες μας για οποιονδήποτε σκοπό.  

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΥΛΙΚΟ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ Ή ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΜΑΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ, ΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ, ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ (ANIMATION), ΚΕΙΜΕΝΩΝ JAVA , COOKIES, ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ, ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΟΥΝ» ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΔΕΣΜΕΥΣΗ, ΕΓΓΥΗΣΗ Ή ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΡΗΤΗ Ή ΕΜΜΕΣΗ. ΕΠΙΠΛΕΟΝ, Η MCCAIN ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ ΟΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΜΑΣ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΑ Ή ΟΤΙ ΟΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΕΣ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΙΟΥΣ Η/Υ Ή ΑΛΛΑ ΕΠΙΒΛΑΒΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.   

 

Επίσης η McCain δεν εγγυάται (αλλά όχι περιοριστικά) και ότι:

 1. 1. Το υλικό έχει οποιαδήποτε συγκεκριμένη εμπορική αξία ή είναι κατάλληλο για κάποια συγκεκριμένη χρήση.
 2. 2. Τα λειτουργικά στοιχεία που περιέχονται στο υλικό θα παρέχονται αδιάλειπτα ή χωρίς σφάλματα. 
 3. 3. Τα ελαττώματα θα διορθωθούν.
 4. 4. Οι ιστοσελίδες μας ή οι διακομιστές που τις καθιστούν διαθέσιμες είναι απαλλαγμένοι από ιούς ή άλλα επιβλαβή στοιχεία.
 5. 5. Η σωστή εφαρμογή των οδηγιών, κατευθύνσεων ή συνταγών που υπάρχουν στα υλικά θα έχει επιτυχή αποτελέσματα ή εξελίξεις. (Πιστεύουμε ότι οι συνταγές μας είναι υπέροχες, αλλά δεν μπορούμε να ελέγξουμε τις εκάστοτε συνθήκες που επικρατούν στην κουζίνα ή στο νοικοκυριό σας).

Επιπλέον των ανωτέρω, εσείς (και όχι η McCain) αναλαμβάνετε το συνολικό κόστος κάθε απαραίτητης συντήρησης, επισκευής ή επιδιόρθωσης που προκύπτει από τη χρήση των ιστοσελίδων της McCain από εσάς.

 

ΕπιπλΕον ΔΗλωση ΑποποΙησηΣ ΕυθΥνηΣ.

Κάποιες φορές μέσω των ιστοσελίδων μας παρέχουμε πρόσβαση σε άλλες ιστοσελίδες του παγκόσμιου ιστού. Η McCain δεν υποστηρίζει το περιεχόμενο ή οποιαδήποτε προϊόντα ή υπηρεσίες που προσφέρονται από τις ιστοσελίδες αυτές. Δεν παρέχουμε καμία εγγύηση σχετικά με το περιεχόμενο ή την ακρίβεια του υλικού αυτών των ιστοσελίδων. Η σύνδεσή σας με αυτές τις ιστοσελίδες γίνεται υπ' ευθύνη σας και χωρίς άδεια από την McCain. Ελέγξτε πρώτα τη διεύθυνση URL που εμφανίζεται στο πρόγραμμα πλοήγησής σας στο διαδίκτυο προκειμένου να διαπιστώσετε αν κινείστε ακόμα σε ιστοσελίδα της McCain σε άλλο δικτυακό τόπο.

Δεν ισχυριζόμαστε ότι η McCain είναι νόμιμα εξουσιοδοτημένη να χρησιμοποιεί τα εμπορικά σήματα, τις εμπορικές ονομασίες, τα λογότυπα ή τα σύμβολα πνευματικής ιδιοκτησίας (copyright) που εμφανίζονται ή είναι προσβάσιμα μέσω των συνδέσμων (links) ή ότι οποιαδήποτε συνδεδεμένη ιστοσελίδα είναι εξουσιοδοτημένη να χρησιμοποιεί οποιοδήποτε εμπορικό σήμα, εμπορική ονομασία, λογότυπο ή το σύμβολο πνευματικής ιδιοκτησίας (copyright) της McCain. Συμφωνείτε ότι δεν θα υποδείξετε ούτε θα συνδέσετε μία ιστοσελίδα απευθείας με το περιεχόμενο των ιστοσελίδων μας χωρίς την προηγούμενη ρητή έγγραφη συναίνεση της McCain. Η McCain διατηρεί το δικαίωμα να απενεργοποιεί συνδέσμους από ιστοσελίδες τρίτων προς τις δικές μας ιστοσελίδες.    

Κατά καιρούς μπορεί να παρέχουμε σε χρήστες του δικτυακού τόπου μας πρόσβαση σε συγκεκριμένο, εξειδικευμένο περιεχόμενο και διαδραστικές υπηρεσίες, μέσω των οποίων θα μπορείτε να προβάλετε ή να αναρτήσετε πληροφορίες και υλικό καθώς και συγκεκριμένα εργαλεία λογισμικού που μπορεί να χρησιμοποιηθούν για διάφορους σκοπούς, συμπεριλαμβανομένων της αναπαραγωγής της μουσικής που παρέχεται από την ιστοσελίδα μας, της αλληλεπίδρασης με άλλους χρήστες της ιστοσελίδας ή της δημιουργίας περιεχομένου. Αυτές οι υπηρεσίες και τα λογισμικά, οι πληροφορίες και το υλικό που θα παρέχονται μέσω του δικτυακού τόπου και όλο το λογισμικό που χρησιμοποιείται ώστε ο δικτυακός τόπος να είναι προσβάσιμος παραμένουν ιδιοκτησία της McCain, των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών της και των δικαιοπαρόχων και προμηθευτών της και προστατεύονται με δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας (copyright), εμπορικού σήματος, ευρεσιτεχνίας και/ή άλλα δικαιώματα και διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας.  

 

ΠεριορισμΟΣ ΕυθΥνηΣ 

Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η  McCain, τα μέλη του διοικητικού της συμβουλίου, τα στελέχη ή οι εργαζόμενοί της για βλάβες οποιουδήποτε είδους, συμπεριλαμβανομένων ειδικών, έμμεσων, παρεπόμενων ζημιών, ποινικών βλαβών που προκλήθηκαν από ή σε σχέση με τη χρήση ή επίκληση πληροφοριών που παρέχονται στις ιστοσελίδες μας, ανεξαρτήτως αν οφείλονται σε συμβατική ενέργεια, αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης- όχι περιοριστικά - της αμέλειας) ή σ’ άλλη αιτία.

Στην ανωτέρω απαλλαγή ευθύνης συμπεριλαμβάνονται (όχι περιοριστικά) ζημιές ή βλάβες που οφείλονται σε: 

 1. 1. Χρήση (ή αδυναμία χρήσης) των ιστοσελίδων.
 2. 2. Χρήση (ή αδυναμία χρήσης) κάθε ιστοσελίδας, με την οποία γίνεται σύνδεση μέσω της δικής μας.
 3. 3. Αδυναμία εκπλήρωσης.
 4. 4. Χρήση (ή αδυναμία χρήσης) κάθε περιεχομένου που έχει δημιουργηθεί στην ιστοσελίδα μας από χρήστη.
 5. 5. Σφάλμα.
 6. 6. Παράλειψη.
 7. 7. Διακοπή.  
 8. 8. Ελάττωμα.
 9. 9. Καθυστέρηση στη λειτουργία ή τη μετάδοση.
 10. 10. Ιοί Η/Υ.
 11. 11. Διακοπή σύνδεσης. 
   

Να έχετε υπόψη ότι δεν ευθυνόμαστε για κανενός είδους αποζημίωση, συμπεριλαμβανομένων: 

 1. 1. Αποζημιώσεων που αποσκοπούν στην άμεση αποκατάσταση κάποιου λόγω απώλειας ή βλάβης.

Απώλεια κερδών .  

 1. 2. Αποζημιώσεων που λογικά οφείλονται σε περίπτωση απώλειας ή βλάβης (νομικά: «παρεπόμενες  ζημίες»)
 2. 3. Διάφορων άλλων αποζημιώσεων και εξόδων που θα μπορούσαν να προκύψουν άμεσα από απώλεια ή βλάβη (νομικά: «συναφείς  ζημίες»).

Περαιτέρω δεν ευθυνόμαστε ακόμη και σε περίπτωση που έχουμε επιδείξει αμέλεια ή ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός μας έχει ενημερωθεί για αυτές τις αποζημιώσεις – ή και τα δύο.

 

ΕισηγήσειΣ / ΣυνεισφορέΣ

Η McCain δεν αποδέχεται ούτε λαμβάνει υπόψη δημιουργικές ιδέες, προτάσεις ή υλικό εκτός αυτών που έχει ρητά ζητήσει. Κατά συνέπεια, παρακαλούμε μην μας αποστέλλετε τέτοιου είδους υλικό. Εάν, παρά την παράκλησή μας, το αποστείλετε:

 • Όλες οι παρατηρήσεις, προτάσεις, ιδέες, γραφικά ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, αποστείλετε στη McCain μέσω των ιστοσελίδων μας (εκτός από πληροφορίες  που συμφωνούμε να προστατέψουμε σύμφωνα με την πολιτική μας περί Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων) γίνονται και παραμένουν στην ιδιοκτησία μας, ακόμη και όταν η παρούσα σύμβαση καταγγελθεί σε μεταγενέστερο χρόνο.

Αυτό σημαίνει ότι…

 1. 1. Δεν υποχρεούμαστε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις εισηγήσεις ως εμπιστευτικές.
 2. 2. Δεν έχετε δικαίωμα να στραφείτε δικαστικά καθ’ ημών για χρήση ιδέας που μας αποστείλατε (συμπεριλαμβανομένων, όχι περιοριστικά, και προϊόντων ή διαφημιστικών ιδεών) .
 3. 3. Μπορούμε να χρησιμοποιούμε υλικό που μας υποβάλλεται με αυτόν τον τρόπο ή οτιδήποτε συναφές, για κάθε σκοπό χωρίς να καταβάλλουμε αμοιβή σε εσάς ή σε οποιονδήποτε άλλον.
 4. 4. Συνεχίζουμε να έχουμε στην αποκλειστική ιδιοκτησία μας όλα τα παρόντα και μελλοντικά δικαιώματα επί των εισηγήσεων κάθε είδους. Συμφωνείτε ότι δεν θα διεκδικήσετε οποιοδήποτε δικαίωμα ιδιοκτησίας του υλικού σας (συμπεριλαμβανομένων, όχι περιοριστικά, δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, αθέμιτου ανταγωνισμού ή υποτιθέμενης σύμβασης), μας μεταβιβάζετε το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας και παραιτείστε από οποιοδήποτε ηθικό δικαίωμα επί οποιουδήποτε έργου που προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.
 5. 5. Αναλαμβάνετε την ευθύνη για όλες τις εισηγήσεις σας  – με άλλα λόγια αναγνωρίζετε ότι εσείς (και όχι εμείς) φέρετε την πλήρη ευθύνη για την εισήγηση, συμπεριλαμβανομένης της νομιμότητας, αξιοπιστίας, καταλληλότητας, πρωτοτυπίας και πνευματικής ιδιοκτησίας.

 

Απαλλαγή/Εγγύηση ΑποζημίωσηΣ

Συμφωνείτε να απαλλάξετε, αποζημιώσετε και να αποκαταστήσετε τη McCain, τους διευθυντές, τα στελέχη και τους εργαζομένους της και οποιαδήποτε επιπλέον πρόσωπα που αναγνωρίζονται ως δικαιούχοι απαλλαγής και/ή αποζημίωσης με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τους κανόνες που διέπουν συγκεκριμένες προωθητικές ενέργειες, διαγωνισμούς ή άλλα προγράμματα των ιστοσελίδων μας (οι οποίοι αναφέρονται συλλήβδην εν προκειμένω ως «Απαλλασσόμενοι») από κάθε ευθύνη που σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο ή προκύπτει σε σχέση με τη χρήση των ιστοσελίδων μας, συμπεριλαμβανομένης της βλάβης, απώλειας ή ζημίας κάθε είδους. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι οι Απαλλασσόμενοι δεν έχουν προβεί ούτε ευθύνονται για οποιαδήποτε δήλωση, εγγύηση ή όρο σε σχέση με τις ιστοσελίδες μας.

 

Πνευματική Ιδιοκτησία

Η McCain κατέχει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του περιεχομένου του συνολικού υποκείμενου προγραμματισμού ή έχει αποκτήσει από τον ιδιοκτήτη άδεια να χρησιμοποιεί το περιεχόμενο. Εάν έχετε αποστείλει υλικό στον δικτυακό τόπο μας θεωρείται ότι έχετε χορηγήσει τη συναίνεσή σας σε εμάς και σε όλους τους άλλους χρήστες του δικτυακού τόπου μας να χρησιμοποιούν αυτό το υλικό. Οι ιστοσελίδες μας, συμπεριλαμβανομένου και του συνόλου του περιεχομένου τους, προστατεύονται από τη διεθνή νομοθεσία περί Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και από τις διατάξεις των σχετικών συνθηκών. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι οι ιστοσελίδες μας καθώς και οι υπηρεσίες και το λογισμικό που χρησιμοποιούνται σε σχέση με αυτές περιέχουν πληροφορίες περιουσιακού και εμπιστευτικού χαρακτήρα, οι οποίες προστατεύονται από την ισχύουσα νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ότι η χρήση των ιστοσελίδων μας από εσάς είναι προσωπική και δεν μεταβιβάζεται. Οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, διανομή ή άλλου είδους χρήση του περιεχομένου των ιστοσελίδων μας για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από αυτούς για τους οποίους παρέχεται εξουσιοδότηση με την παρούσα Σύμβαση Χρήσης και για τον οποίο δεν έχετε λάβει την προηγούμενη έγγραφη συναίνεσή μας, απαγορεύεται αυστηρά.

Τα λογότυπα, οι ονομασίες των προϊόντων και των υπηρεσιών μας και τα εικονίδια μας (τα «Σήματα της McCain») αποτελούν εμπορικά σήματα της McCain. Συμφωνείτε να μην εμφανίσετε ή χρησιμοποιήσετε με κανένα τρόπο τα Σήματα της McCain χωρίς την προηγούμενη συναίνεσή μας. Οι ονομασίες και τα εμπορικά σήματα εταιρειών ή προϊόντων που αναφέρονται στις ιστοσελίδες μας μπορεί να αποτελούν εμπορικά σήματα των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους. Η προβολή αυτών των εμπορικών σημάτων και εμπορικών ονομασιών από εμάς δεν υποδηλώνει ούτε δημιουργεί οποιαδήποτε άδεια ή άλλα δικαιώματα επί αυτών των σημάτων ή ονομασιών. Οποιαδήποτε χρήση των Σημάτων της McCain χωρίς εξουσιοδότηση απαγορεύεται αυστηρά.  

 

ΚαταγγελΙα τηΣ παροΥσαΣ ΣύμβασηΣ

Η παρούσα σύμβαση παραμένει σε ισχύ μέχρι της καταγγελίας της από οποιοδήποτε από τα μέρη. Μπορείτε να καταγγείλετε την παρούσα σύμβαση ανά πάσα στιγμή, καταστρέφοντας όλο το υλικό που προέρχεται από τις ιστοσελίδες της McCain μαζί με όλα τα σχετικά έγγραφα, αντίγραφα και εφαρμογές. Θα καταγγείλετε την παρούσα σύμβαση και το δικαίωμά σας για πρόσβαση στον δικτυακό τόπο μας σε περίπτωση που δεν συμφωνήσετε με οποιαδήποτε αλλαγή στον δικτυακό τόπο μας.

Η McCain μπορεί να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση σε εσάς, εάν κατά την απόλυτη κρίση της, παραβιάσετε οποιονδήποτε όρο ή προϋπόθεση της παρούσας σύμβασης. Μετά την καταγγελία πρέπει να καταστρέψετε το σύνολο του υλικού και να παύσετε να χρησιμοποιείτε τις ιστοσελίδες μας. Ανεξαρτήτως της καταγγελίας, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους παρόντες όρους σε σχέση με κάθε προηγούμενη χρήση των ιστοσελίδων μας και κάθε υλικού που έχετε αποθηκεύσει.

Επιπλέον, σε περίπτωση που έχετε αποστείλει υλικό στις ιστοσελίδες μας, δεν αποτελεί δέσμευσή μας ότι θα συνεχίσετε να έχετε πρόσβαση στο υλικό αυτό. Η McCain έχει δικαίωμα να σταματήσει τη λειτουργία ολόκληρης ή τμήματος οποιαδήποτε από τις ιστοσελίδες μας, ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση.  

 

ΔιΑφορα θΕματα σχετικά με τουΣ ΟρουΣ και τιΣ ΠροϋποθΕσειΣ τηΣ παροΥσαΣ ΣΥμβασηΣ ΧρήσηΣ

Η McCain έχει δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις και τη σύμβαση που συνιστούν αυτοί οποτεδήποτε, απλά ενημερώνοντας το παρόν κείμενο χωρίς προειδοποίηση προς εσάς. Οι τροποποιήσεις ισχύουν από τη δημοσίευσή τους. Παρακαλούμε να ελέγχετε συχνά τους Όρους και Προϋποθέσεις για τυχόν νέες ενημερώσεις. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε όρος ή προϋπόθεση ή οποιαδήποτε τροποποίηση δεν γίνεται αποδεκτή από εσάς, πρέπει να διακόψετε άμεσα τη χρήση του δικτυακού τόπου. Η συνέχιση της χρήσης του δικτυακού τόπου μας μετά τη δημοσίευση οποιασδήποτε τροποποίησης θα συνιστά αποδοχή της. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις εφαρμόζονται μόνο όταν κάνετε χρήση του δικτυακού τόπου μας και σε καμία άλλη περίπτωση συμφωνίας που πιθανόν να έχετε κάνει με άλλη εταιρία της McCain.

Οι εν λόγω όροι μαζί με οποιεσδήποτε διαδικτυακές ανακοινώσεις και όλοι οι πρόσθετοι όροι που αναφέρονται στο παρόν κείμενο συνιστούν το σύνολο της σύμβασης (συμπεριλαμβανομένης και της πολιτικής διαχείρισης προσωπικών δεδομένων) και καλύπτει όλα τα θέματα που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους.